مبحث نیرو

حجم فایل : 473.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا مبحث : نیرو
(فصل 5)

اگر به جسمی نیرو وارد شود، در جسم چه تغییری ایجاد می شود؟
باعث می شود که شکل جسم، سرعت جسم متحرک، جهت حرکت جسم تغییر کند، جسم شروع به حرکت کند، جسم از حال حرکت بایستد و ......
به طور خلاصه نیرو عامل ایجاد تغییر در جسم است.
نیرو چگونه بوجود می آید؟ برای به وجود آمدن نیرو، وجود دو جسم لازم است که لزوما این اجسام با یکدیگر در تماس نیستند.
برای مثال وقتی دست ما به دیوار نیرو وارد می کند، دیوار هم بر دست ما نیرو وارد می کند . و یا دو آهنربا ، بدون تماس با هم، بر یکدیگر نیرو وارد می کنند.
*نیرو، برهم کنش(تأثیر متقابل) دو جسم بر یکدیگر است و وقتی به جسمی وارد می شود، باعث تغییر در شکل، وضعیت و یا حرکت آن می شود.
نیرو کمیتی برداری است.یعنی دارای اندازه و جهت است و از محاسبه های برداری پیروی می کند. اندازه گیری نیرو
یکای اندازه گیری نیرو « نیوتن با نماد N » است و وسیله اندازه گیری نیرو ، نیروسنج نام دارد که به کمک تأثیری که نیرو بر یک جسم( یک فنر) می گذارد ، ساخته می شود. نیروهای متوازن (قانون اول نیوتن)
اگر به جسمی چندین نیرو وارد شود به طوری که نیروها اثرات یکدیگر را خنثی کنند(برآیند نیروها صفر باشد)، می گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازن اند. تا زمانی که نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند،چنانچه جسم ساکن باشد ساکن می ماند و اگر درحال حرکت باشد حرکت آن یکنواخت (سرعت ثابت)روی خط راست است. اگر نیروهای وارد بر جسم در توازن باشند، یعنی نیروی خالص صفر باشد، سرعت جسم تغییر نمی کند. 50 N 50 N 50 N -50 N + = 0 هرگاه نیروهایی هم جهت و هم راستا به جسمی وارد شوند، نیروی خالص برابر است با مجموع نیروهای وارد شده و چنانچه خلاف جهت ولی هم راستا به جسم وارد شوند نیروی خالص با تفاضل نیروها برابر خواهد بود. 100 N 50 N 100 N -50 N + = 50N 50 N 50 N 30 N + = 80 N 30 N نیرو عامل شتاب
اگر به جسم نیرو وارد شود، سرعت آن تغییر می کند، می دانیم که سرعت جسم زمانی تغییر می کند که حرکت آن شتاب دار باشد. در نتیجه اگر به جسمی نیر وارد شود، حرکت آن شتاب دار می شود.

اگر نیروهای وارد بر جسم متوازن نباشند، می گوییم که به جسم نیروی خالصی وارد می شود که رابطه بین این نیروی خالص و شتاب حاصل از آن به صورت زیر بیان می شود : قانون دوم نیوتن: در رابطه بالا a شتاب جسم با یکای نیوتن بر کیلوگرم (N/kg) ، m جرم جسم بر حسب کیلوگرم (kg) و F نیروی خالص وارد بر جسم بر حسب نیوتن است. مثال: با نیروی 48 نیوتنی، جسمی را با شتاب 6 متر بر مجذور ثانیه به حرکت در می آوریم، جرم جسم چه قدر است؟

مثال : شتابی که جسم 5 کیلوگرمی می گیرد را محاسبه کنید.
12 N 37 N نیروی وزن
نیروی وزن که به اختصار آن را وزن می نامیم، نیروی گرانشی است که زمین بر یک جسم وارد می کند و از رابطه زیر بدست می آید:
<b...